Doc Image
Công văn sở xây dựng

Giấy tờ pháp lý về dự án - công văn của sở Xây Dựng Hà Nội

Xem thêm
Doc Image
Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư của UBND thành phố Hà Nội

Xem thêm
Doc Image
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của UBND thành phố Hà Nội

Xem thêm
Doc Image
Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng được cấp cho chủ đầu tư IDB

Xem thêm
Doc Image
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của chủ đầu IDB

Xem thêm